Posts Tagged ‘Burak Asiliskender’

Fabrikadan Üniversite Kampüsüne: AGÜ Sümer Kampüsü

January 19, 2017

Burak Asiliskender, Nilüfer Baturayoğlu Yöney
Arkitera, Süperkent Kayseri Dosyası

2012 yılında kurulan Abdullah Gül Üniversitesi, yenilikçi bir akademik bakış ve yaklaşımla yapılanmaktadır. Toplumsal fayda üretmeyi merkeze alan eğitim ve araştırma yaklaşımıyla yeni bir üniversite modeli geliştirmektedir. Bilgi ve toplumsal değer üretimini merkeze alan bu yaklaşım, şüphesiz ki bir arada düşünmeye, tartışmaya ve üretmeye imkan veren mekanlara ihtiyaç duymaktadır. AGÜ; birbiri ile sıkı iletişim içinde derslikler, atölyeler, laboratuvarlar ile kütüphane ve sosyal alan kullanımlarının yeniden tanımlandığı açık kampüs düzeninde yapılanmayı ilke edinmiştir. 

AGÜ kampüsünü benzersiz kılan bir başka niteliği ise, ilke edindiği toplumsal değer üretme yaklaşımıyla ele aldığı, erken Cumhuriyet dönemimizin önemli miraslarından biri olan Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası ve Lojmanları’nı, yeniden işlevlendirme girişimidir. AGÜ, sadece öğrencileri ve çalışanları için bir kampüs ve kullanım mekanları üretmek yerinde, Kayseri ve çevresinde yaşayanları bilim ve sanatla buluşturacağı açık bir kampüs oluşturmaktadır. Fabrika yerleşkesi içerisinde bulunan yapıların özgün değerlerinin korunarak, yeniden işlevlendirilmesi yaklaşımıyla da mimari kültürel mirasımızın korunmasına ve sürdürülebilirliğine örnek bir uygulama ortaya çıkarılması ilke edinilmiştir. AGÜ Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden kullanım projeleri, özgün mimari tasarım, mekan düzeni ile yapı malzeme ve teknolojileri ile tesiste gerçekleştirilen sanayi üretiminin ekonomik, toplumsal ve kültürel izleri korumaya odaklanmıştır. Zaman içinde eskimek ve bozulmakla birlikte, tesiste yer alan yapı ve açık alanlar dönemin yapı malzeme ve teknolojilerinin ayakta duran belgeleridir. Tesisin tarih içinde gelişimine tanıklık etmeleri bakımından, nitelikli dönem müdahalelerinin korunması da ilke olarak kabul edilmiştir.

Fabrika’nın üretimine son verildiği 1999 yılından AGÜ hizmetine verildiği 2012 yılına kadar geçen sürede, özgün makine ve teçhizatın büyük oranda kaybolduğu izlenmektedir. Bu nedenle, yeniden kullanım projeleri üretim süreci yerine, daha iyi korunmuş olan yapıların kendisine odaklanmıştır. Çağdaş müdahaleler ile özgün mimari ve teknolojik özellikleri ortaya çıkarmak ve yeni ile eskiyi her ölçekte birbirinden ayırt ettirmek amaçlanmıştır. Bu sayede, mevcut yapı stoğunun etkin kullanımı ve tüm yönleriyle sanayi mirasının korunması arasında bir denge kurulmakta; eski ve özgün olanlar yadsınmadan, yeni işlevler çerçevesinde bir bütünlük kurgulanmaktadır.

tam metin, 10 Ocak 2017

Advertisements

AGÜ Ambar

October 21, 2016

15a

AGU Sumer Campus Warehouse (Adaptive Reuse)
The restoration and adaptive reuse project for the AGU Sumer Campus Warehouse, designed by Burak Asiliskender and Nilufer Baturayoglu Yoney (for the AGU School of Architecture), is completed in 2016. The restoration and adaptive reuse design is based on preserving the continuous interior spaces intact and inserting the new spaces as freestanding boxes. The height of the structure allows the insertion of an upper floor. The new spaces, consisting of classrooms on the ground floor and faculty offices on the upper floor, are designed with a removable structural system, composed of steel-framed boxes with timber floors and panel partitions. The southeast corner is reserved for architectural workshops/studios, and the northern section, transformed into a lunch hall in 1970, is redesigned as cafeteria and café with the insertion of a kitchen also as a freestanding box. The lower sections of the building along the east and west façades as well as the central high section are left as circulation spaces, which would also serve as the student commons. The sections of the original building shell where the original stone masonry was lost, are reconstructed as glazed façades to provide more natural light.

Architizer

AGU Sümer Kampüsü Ambar Binası
2016 yılında tamamlanan ve Burak Asiliskender ve Nilüfer Yöney tarafıdnan tasarlanan, AGÜ Ambar Restorasyon ve Yeniden İşlevdirme Projesi, yapıyı yeniden işlevlendirilen bir kabuk olarak ele almaktadır. Uygulanan tüm restorasyon müdahalelerinin temel ilkesi, yapının özgün mimari ve yapısal sistemine zarar vermeden, kolaylıkla ayrıştırılabilir ve gerektiğinde sökülebilir yeni bir mimari ve taşıyıcı sistem oluşturmaktır. İçi boş olan yapının, doğu-batı yönündeki özgün bölücü duvarları korunurken, üst kottaki yatay pencereyle aydınlanan orta aksı sürekli hale getirilmektedir. Yapının görece yüksek tavanlı orta kısmında, çelik taşıyıcı sistemle tasarlanan iki katlı yeni bir mekan düzeni oluşturulmuştur. Kutu içinde kutu olarak tanımlanabilecek bu düzen, giriş katında sınıflar ve üst katta açık bir koridor boyunca sıralanan ofisler olarak planlanmıştır. Yapının güney ucunda galerili mimari tasarım atölyeleri yer almaktadır. 1970 yılında işçi yemekhanesine dönüştürülen kuzey uç bölüm ise yeniden yemekhane olarak düzenlenmiş; mutfak mekanları, çelik taşıyıcı sistemli dikdörtgenler prizması bağımsız bir kutu ile oluşturulmuştur. Doğu-batı kanatlarda, yapı kabuğu ile çağdaş ek arasında kalan kısımlar sirkülasyon işlevlerinden öte çeşitli eğitsel faaliyetler için kullanılabilecek geniş mekanlar olarak tasarlanmıştır. Yapı kabuğunun özgün olarak korunmasına özen gösterilmiş, çeşitli sebeplerle yok olan kısımlar, içeriye daha fazla ışık almak için açıklık düzenine uygun demir taşıyıcılı şeffaf cephelerle yenilenmiştir

Arkiv

transform(n)ation

April 19, 2016

Regeneration and Refunctionalization of the Historical Built Environment: The Positive Conservation of the Industrial Heritage in Turkey
Tarihi Çevrenin Yenilenmesi ve Yeniden İşlevlendirilmesi: Türkiye’deki Endüstri Mirasının Korunması

Adaptive Reuse Seminar Day by RITM(restoration, intervention, transformation, modification)
19 April/Nisan 2016, 09.00-17.00
Yaşar University Faculty of Architecture, İzmir
Y Block A010 Conference Hall

12967446_1143034619081224_3196270392734788680_o

keynote speakers/davetli konuşmacılar
Burak Asiliskender, Abdullah Gül Üniversitesi
Mehmet Alper, Tures Mimarlık
Murat Tabanlıoğlu, Tabanlıoğlu Mimarlık
Han Tümertekin, Mimarlar Tasarım
Deniz Dokgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi
Mehmet Saner, İzmir Üniversitesi

13047984_1151407234910629_7052297693530923996_o

event page

red/aidiyet @UMOB14Trabzon

June 20, 2014

workshop, 20-22 Haziran 2014
14. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması, KTÜ, Trabzon
moderatör, Burak Asiliskender (Doç.Dr, AGÜ)

Bir yere ve/veya zamana ait ol(a)ma(ma) meselesi, mimarlık gündemini meşgul eden konuların başında gelir: Yer’e, yerele, an’a dair imgeler, alıntılar ya da umob14_red-aidiyet_caykırılıklar üzerinden bağlamlar üretilir. Birbirine aykırı sosyal ve mekansal kültürel kodların içeriklerinden bağımsızlaştırılarak yan yana/iç içe kullanıldığı günümüzde, her hangi bir aidiyet kaygısının geçerliliği ise gün geçtikçe tartışmalı bir hale gelmektedir. Bu bağlamda atölye, aşırılık-iç
kinlik tartışmaları arasında, aidiyet kaygısını sorgulayan zamana ve mekana öteki bir duruşun olasılığı aramaktadır.

UMOB14

#umob14_trabzon

iz @KTU

December 21, 2013

workshop, 21-22 Aralık 2013
Eskiz Kulübü, KTÜ Mimarlık Bölümü, Trabzon
moderatör, Burak Asiliskender (Doç.Dr, AGÜ) ktu-iz_ws

Mekan, konuştuğumuz dil gibi iletişim kurmamızı sağlayan deneyimsel bir örüntüdür: Yer, zaman ve ortak yaşanmışlıklar, mekana geometrik bütünlüğünden bağımsız ve deneyimsel iz(ler) yükler. Öte yandan, hacim/boşluk gibi kavramlar aracılığıyla tanımlanmaya çalışılan mekanı -ve varlığına ilişkin arayışları-, yaşama ve yaşanmışlığa dair birer ‘iz’ olarak da okumak da mümkündür.

Mekan kavramının, deneyim üzerinden sorgulandığı atölye kapsamında, ‘iz’ aramak, mekanı ‘iz’lemek ve mekana ‘iz’ bırakmak temalarıyla tartışmalar ve arayışlar yönlendirilecektir: Bedenin deneyimi üzerinden, mekanlar ve izleri irdelenecek, ‘iz’in kendisi ile deneyimleyeni arasındaki karşılıklı ilişki sorgulanacaktır. Mekansal deneyim; algı ve bellek kavramları tartışmaya açılacaktır.

Bu bağlamda atölye, Trabzon Uzun Sokak ve Meydan Parkı gibi kamusal kullanımı yoğun mekanları deneysel biçimde sorgulamayı hedeflemiştir. Atölye, bu mekanlara dair bir çeşit belgeleme çalışmasından öte, kişisel deneyim(ler) ve algılar üzerine kurulu fenomonolojik bir anlatı üretmeyi amaçlamaktadır.

Mekansal ‘iz’leri deneysel biçimde ortaya çıkarmaya çalışan bu yaklaşım, aslında ister birer yabancı olarak içinde bulunduğumuz, ister oralı olarak yaşadığımız, -kentsel- mekanları var eden bileşenleri kavramak ve tasarımın merkezine taşımanın yollarına dair bir arayış olarak açıklanabilir.

Açık Mimarlık @ Açık Radyo

July 25, 2013

94.9 Açık Radyo, 11 Temmuz 2013 tarihli Açık Mimarlık/Hasan Cenk Dereli ile Kayseri, AGÜ ve mimarlık üzerine…
Acik Mimarlik 130711